Nesuperkam

 DRAUDŽIAMŲ SUPIRKTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

1. Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą (toliau – Sąrašas) sudaro:
1.1. komunalinio ūkio reikmenys:
1.1.1. kapų dekoratyvinės tvorelės ir jų elementai;
1.1.2. kultūros ir meno paminklai;
1.1.3. kryžiai, varpai;
1.1.4. įmonių, įstaigų ir organizacijų iškabos;
1.1.5. kanalizacijos, vandentiekio, dujotiekio, šiluminių bei ryšio trasų šulinių dangčiai ir žiedai;
1.1.6. vandens surinkimo trapai, sklendės ir siurbliai;
1.1.7. lietos šiukšlių dėžės;
1.1.8. vamzdžiai, uždaromoji ir reguliuojamoji vandentiekio, šilumos tinklų armatūra, kurių sąlyginis skersmuo didesnis kaip 50 mm;
1.1.9. apsauginė šiluminių ir kitų technologinių vamzdynų aliumininė skarda;
1.1.10. galvijų girdymo, melžimo ir pieno šaldymo įranga;
1.2. kelių statinių įranga:
1.2.1. viadukų ir tiltų turėklai;
1.2.2. kelio ženklai, šviesoforai ir jų dalys, pagaminti pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus;
1.2.3. kelių žymėjimo ir ženklų tvirtinimo stulpeliai ir apšvietimo stulpai;
1.2.4. kelių atitvarai;
1.3. elektros ir ryšių ūkio įranga:
1.3.1. izoliuoti bei neizoliuoti aliumininiai ir variniai laidai ir kabeliai, jų atskiros gyslos;
1.3.2. varinės lanksčios juostos ir kontaktiniai laidai;
1.3.3. stačiakampės ir apvalios šynos;
1.3.4. transformatorių, variklių ir generatorių apvijos ir korpusai, išskyrus buitinės technikos transformatorių (iki 10 kVA) bei variklių (iki 3 kW);
1.3.5. saugikliai, jų laikikliai, laidų ir kabelių antgaliai bei sujungimo gnybtai, išskyrus motorinių transporto priemonių bei priekabų;
1.3.6. oro ir kitų kabelių laikymo ir tvirtinimo armatūra;
1.3.7. jungtuvų, skyriklių, kirtiklių, jungiklių ir kitų komutacinių aparatų kontaktai, kitos jų dalys iš netauriųjų metalų;
1.3.8. elektros skydų ir spintų korpusai;
1.4. geležinkelio ūkio įranga:
1.4.1. bėgiai, iešmai, jų elektros pavaros, sąvaržos ir padėklai;
1.4.2. šviesoforai ir jų dalys;
1.4.3. kabelinės movos;
1.4.4. kelio dėžės;
1.4.5. relių spintos;
1.4.6. bėgių sandūrų jungės;
1.4.7. vagonų oro skirstytuvų magistralinės dalys (aliumininis korpusas, varinės ritės, žalvariniai sklandžiai), aliumininiai ašidėžių dangteliai;
1.4.8. vagonų jungtys (konduitai žoksai);
1.4.9. lokomotyvų vidaus degimo variklių guolių bronziniai įdėklai;
1.4.10. ašinių motorinių guolių bronziniai įdėklai;
1.4.11. lokomotyvų ir vagonų aliumininės grindų grotelės;
1.4.12. keleivinių vagonų povagoniniai aukštosios įtampos variniai kabeliai;
1.4.13. šilumvežių ir elektrinių traukinių traukos elektros variklių variniai jėgos kabeliai;|
1.4.14. lokomotyvų ir vagonų jėgos bei kitų kontaktorių variniai kontaktai;
1.5. kuro ir dujų ūkio įranga:
1.5.1. naftotiekio ir dujotiekio vamzdžiai;
1.5.2. armatūra (čiaupai, sklendės ir siurbliai), išskyrus buitinės technikos;
1.6. priešgaisrinės apsaugos įranga:
1.6. 1. priešgaisriniai purkštukai ir sprinkleriai;
1.6. 2. priešgaisrinių skydų inventorius (kastuvai, kibirai, laužtuvai);
1.6. 3. vandens švirkštai;
1.7. kiti dirbiniai iš netauriųjų metalų:
1.7.1. kelių tiesimo, melioracijos, naftos, durpių ir kitos gavybos technika;
1.7.2. laivai;
1.7.3. kėlimo ir transportavimo įrenginiai;
1.7.4. keliamųjų mechanizmų inventorius (stropai ir traversos);
1.7.5. kėlimo kranų bėgiai;
1.7. 6. neatpažįstamai deformuotos detalės iš spalvotųjų metalų;
1.7.7. motorinės transporto priemonės bei priekabos;
1.7.8. sulydyti spalvotųjų metalų luitai;
1.7.9. išardytų akumuliatorių elektrodai;|
1.7.10. elektros ir elektroninės įrangos sudedamosios metalinės dalys ir metaliniai komplektavimo gaminiai.
2. Sąrašo 1.1.4–1.2.4 ir 1.4.1–1.7.6 punktuose nurodytus daiktus galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu tie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise.
3. Sąrašo 1.3.1–1.3.8 punktuose nurodytus daiktus galima supirkti tik iš juridinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šie daiktai, ir jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise.
4. Sąrašo 1.7.7 punkte nurodytus daiktus galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise ir yra nustatyta tvarka nurašyti transporto apskaitos įstaigoje.
5. Sąrašo 1.7.10 punkte nurodytas dalis ir komplektavimo gaminius galima supirkti tik iš juridinių ir individualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šios dalys ir komplektavimo gaminiai, jeigu šie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius šių dalių ir komplektavimo gaminių susidarymą jų vykdomoje ūkinėje veikloje.

ATLIEKŲ TVARKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

 

 

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726;2002, Nr. 72-3016);
 2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin.2001, Nr: 85-2968);
 3. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Žin., 1999, 13-314).
 4. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 190 L 2006, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 135/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras neklasifikuojamas atliekas į IIIB priedą (OL 46 L, 2012, p. 30);
 5. 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 316 L 2007, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 674/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis (OL 196 L, 2012, p. 12);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065;2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461; 2008, Nr. 26-942; Nr. 55-2109; Nr. 67-2541; 2010 Nr. 43-20702010, Nr. 70-3492; 2010, Nr. 135-6910;2011, Nr. 57-2721, Nr. 150-7100; 2012, Nr. 16-697);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271;2007, Nr. 6-2712010, Nr. 53-2622; 2010, Nr. 79-4114; 2010, Nr. 91-4863; 2011, Nr. 28-1353; 2012, Nr.: 84-4419);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 65- 2310; 2006, Nr.: 141-5438; 2007, Nr. 76-3036; 2008, Nr. 110-4204; 2009, Nr. 105-4388; 2010, Nr. 6-255);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 17-620; 2007, Nr.79- 3195;2008, Nr.75-2969; 2011, Nr.: 155-7374);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552, Nr. 79-2812, Nr. 133-4823, Nr.157-5737; 2005, Nr. 51-1719, Nr. 55; 2007, Nr. 40-1502; 2008, Nr. 79-3139; 2009, Nr. 100-4198; 2010, Nr. 2-82, Nr. 6-2582011, Nr. 16-765; 2012, Nr.: 52-2601; 2012, Nr.: 75-3910);
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „ Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo “(Žin., 2003, Nr.42-1958; 2007, Nr. 16-591; 2009, Nr. 95-4051, Nr.113-4832; 2010, Nr. 6-251, Nr. 110-5646; 2011, Nr. 16-763; 2012, Nr. 3-80);
 12. Lietuvos Respublikos apl inkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“ (Žin., 2007, Nr. 7-291; 2012, Nr.: 50-2491);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-17392011, Nr. 16-769);
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-617 „Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2007, Nr. 4-1772010, Nr. 59-2931);
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-565 „Dėl ataskaitų apie 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2006, Nr. 135-5117);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-37 „Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą rinkimo ir pateikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2006, Nr. 12-433);
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-721 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-699; 2006, Nr. 4-125);
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-409 „Dėl ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“ (Žin., 2004, Nr. 125- 4517; 2005, Nr. 135-4870);
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168)2005, Nr. 102-3793;2006, Nr. 71-2648; 2007, Nr.134-5439; 2010, Nr. 29-13622010, Nr. 79-4128);
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002; Nr. 5-191; 2003, Nr. 79-3610; 2009, Nr. 145-64522010, Nr. 89-4721; 2011, Nr. 16-768);
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598; 2010, Nr. 36-17372011, Nr. 16-770);
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439);
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2005, Nr.106-3931; 2010, Nr.29-13612011, Nr. 16-766);
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4469; 2004, Nr.103-3802; 2010, Nr.79-4120);
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1346; 2010, Nr. 65-3260; 2010, Nr. 125-6446; 2011, Nr. 5-176; 2011, Nr. 16-753);
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-68092011, Nr. 16-759);
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. D1-461 „Dėl Atliekas tvarkančių įmonių registravimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4974);
 28. Lietuvos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003);
 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 150 „Dėl Į aplinkos orą išmetamų teršalų pirminės apskaitos formų teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-801);
 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m birželio 27 d. įsakymas Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3500; 2008, Nr. 82-3282, Nr.143-5751);
 31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4465; 2009, Nr. 159-72652011, Nr. 99-4667);
 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 696 „Dėl Duomenų apie prioritetines pavojingas ir pavojingas medžiagas rinkimo bei ataskaitų teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-314; 2005, Nr. 108-3966).
Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.